Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1         Η ιστοσελίδα worldcitizen.gr έχει ως σκοπό την παρουσίαση ταξιδιωτικών οδηγιών & συμβουλών προς τον επισκέπτη αυτής για διάφορους δημοφιλείς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα το worldcitizen.gr  από εδώ & έπειτα αναφερόμενο ως “ιστοσελίδα” δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει κράτηση σε αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δωμάτια ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πακέτα διακοπών & δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο μέσα από επιλεγμένους ταξιδιωτικούς συνεργάτες.

1.2         Ο επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας worldcitizen.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, το προσάρτημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το προσάρτημα περί προσωπικών δεδομένων και το προσάρτημα περί της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από τη χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεσή του.

1.3         Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού τόπου μας στο σύνολό του.

1.4       Η ιστοσελίδα έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης της & ο επισκέπτης αυτής οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν γίνει & εφόσον εξακολουθεί την επίσκεψη ή της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν αν απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ.

2.1         Ο επισκέπτης- χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου.

2.2         Ο επισκέπτης- χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον δικτυακό αυτό τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3         Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας ή & τον χρήστη των υπηρεσιών αυτής πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη πρακτική.

2.4         Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτής.

2.5         Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα τηρεί τους κατά περίπτωση ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού συνεργάτη ή του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος στο οποίο μεταβαίνει μέσω συνδέσμου από την ιστοσελίδα για να προχωρήσει σε κάποια αγορά ενδεικτικά & όχι περιοριστικά, αεροπορικού εισιτηρίου, ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, δωματίων ξενοδοχείων, πακέτων διακοπών, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, δραστηριοτήτων, βιβλίων που προτείνει η ιστοσελίδα καθώς & παντός άλλου προϊόντος που προτείνετε μέσω αυτής.

  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

3.1         Η ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα.

3.2         Ωστόσο, η ιστοσελίδα μας και οι διαχειριστές αυτής ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών.

3.3         Σε περίπτωση που κάποια αεροπορική εταιρεία, συνεργαζόμενος ταξιδιωτικός συνεργάτης, ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού καταλύματος, συγγραφέας βιβλίου ή οποιοσδήποτε άλλος έλκει δικαιώματα εξ’ αυτών ως και οιοσδήποτε άλλος θεωρήσει ότι θίγεται από κάποιο άρθρο, κείμενο, εικόνα, πληροφορία ή εν γένει οποιοδήποτε στοιχείο της ιστοσελίδας θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα (email επικοινωνίας contact (παπάκι) worldcitizen.gr) και να ζητήσει από τους διαχειριστές αυτής την άρση του στοιχείου ή δημοσιεύματος που θίγει κάποιο από τα δικαιώματά του και την παράλειψή του στο μέλλον. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι θα εξετάσουν με κάθε τρόπο το βάσιμο της σχετικής όχλησης και, αν κρίνεται αναγκαίο, το σχετικό στοιχείο ή η δημοσίευση θα απομακρυνθούν από την ιστοσελίδα.

3.4 Επίσης η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ακύρωση αεροπορικής πτήσης, κράτησης σε δωμάτιο ξενοδοχείου, μη παραλαβής παραγγελθέντος προϊόντος από προτεινόμενη ιστοσελίδα ή καθυστέρηση παραλαβής αυτού, μη παράδοσης ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στο συμφωνηθέν χρόνο & χώρο καθώς & από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια είναι πέραν της δικαιοδοσίας της (η οποία είναι απλά να προτείνει ταξιδιωτικούς συνεργάτες, ή ιστοσελίδες πώλησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικών προϊόντων ή & επιλεγμένων βιβλίων) & συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποια απαίτηση από επισκέπτη της ιστοσελίδας worldcitizen.gr ή χρήστη των υπηρεσιών αυτής που αυτή προτείνει από του στιγμή που η αγορά & η διεκπεραίωση της υπηρεσίας γίνεται από τρίτους.

3.6         Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί κάποια τέτοια όχληση προς την ιστοσελίδα ή αν λάβει χώρα τέτοια όχληση και το προκείμενο στοιχείο ή δημοσίευμα απομακρυνθεί, ουδεμία ευθύνη φέρουν η ιστοσελίδα, ο διαχειριστής της & όσοι έλκουν εξ’ αυτών δικαιώματα & δεν μπορούν να κληθουν για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

3.7         Καμία ευθύνη δεν φέρει η ιστοσελίδα για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις ως προς τις δι’ αυτού παρεχόμενες πληροφορίες ως προς τον ισχύοντα τιμοκατάλογο των συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών συνεργατών, τις ημέρες & ώρες λειτουργίας ταξιδιωτικών μνημείων – αξιοθεάτων, το κόστος εισόδου στους χώρους αυτούς, τις ώρες των πτήσεων ή αναχώρησης πλοίων που οι ιστοσελίδες των ταξιδιωτικών συνεργατών αναφέρουν ή κάθε άλλη δημοσίευση που αυτές περιλαμβάνουν στη δική τους ιστοσελίδα ή αν αυτή εμφανίζεται ενσωματωμένη στη λειτουργία της ιστοσελίδας worldcitizen.gr αλλά δημιουργείτε από τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες.

3.8         Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

4.1.        Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας worldcitizen.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού,  φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτή αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2.        Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.

4.3.        Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτής οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα της ιστοσελίδας και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.4         Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά του που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στην ιστοσελίδα.

4.5.        Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων Ρεθύμνου.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

5.1.        Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που ενδεικτικά για τον σκοπό της εγγραφής του στην υπηρεσία newsletter παρέχει στην ιστοσελίδα προσωπικά του στοιχεία όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο & διεύθυνση e-mail, συναινεί αυτομάτως στην ενημέρωσή του από το διαχειριστή της ιστοσελίδας στα ως άνω στοιχεία για μέλλουσες προσφορές, ειδήσεις ή νέα με την αποστολή σε αυτόν έγγραφων ενημερώσεων με e-mail στη διεύθυνση που έχει χορηγήσει στην ιστοσελίδα.

5.2.        Όταν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας εγγραφεί στην υπηρεσία των υπηρεσιών newsletters αυτομάτως συναινεί με την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ανωτέρω σκοπούς και με το σύνολο των όρων του παρόντος παραρτήματος & οφείλει, προτού εγγραφεί στο newsletter να τους ελέγχει, καθώς η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμά  να τους μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

5.3.        Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της έχει παράσχει στην ιστοσελίδα κάποια από τα ως άνω προσωπικά του στοιχεία δικαιούται οποτεδήποτε, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας ή πατώντας το πεδίο της αυτοματοποιημένης διαγραφής του από την λίστα των newsletters να ζητήσει από την ιστοσελίδα τη διακοπή αποστολής σε αυτόν αντίστοιχων ενημερώσεων στο μέλλον.

5.4.        Η ιστοσελίδα αποποιείται διά της παρούσας οποιαδήποτε ευθύνη ελέγχου αθέμιτης ή παρά την θέληση του επισκέπτη χρήση των ως άνω προσωπικών του δεδομένων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη χρήσης αυτών, είτε με είτε άνευ της συγκατάθεσης του χρήστη των υπηρεσιών του. Προς αποφυγή κάθε αθέμιτης ή παρά την θέληση του χρήστη χρήση των προσωπικών του στοιχείων, ο τελευταίος δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης των προσωπικών του στοιχείων.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

6.1         Η ιστοσελίδα συλλέγει δεδομένα «cookies» από τους επισκέπτες σε ό,τι αφορά στην προτίμησή τους να εμφανίζεται ή όχι το αναδυόμενο για εγγραφή στο newsletter αυτής στο πάνω μέρος της σελίδας ‘’email subscription bar’’.

6.2         Με το παρόν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δηλώνει ότι συναινεί ρητά στην συλλογή των ως άνω cookies που γίνονται καθαρά για λόγους τήρησης των προτιμήσεών του & δεσμεύεται ότι ουδέν στοιχείο θα γνωστοποιείται σε τρίτο.

6.3         Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ώστε να αποκλείσει όλα τα cookies.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.

7.1         Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

7.2         Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

7.3         Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.

7.4         Τα προσαρτήματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύουν τον επισκέπτη ή τον χρήστη της ιστοσελίδας απολύτως.

7.5         Η κάτοχος της ιστοσελίδα επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του για κάθε δικαίωμά του που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτής και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής του ιδιοκτησίας.